Połączenie Fly Away Travel Sp. z o.o. z eTravel S.A.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 marca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do KRS połączenia następujących spółek handlowych:

eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142B (spółka przejmująca),
Fly Away Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142B (spółka przejmowana).

Konsekwencją rejestracji powyższego połączenia jest rozwiązanie (wykreślenie z KRS) spółki Fly Away Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż zgodnie z Art. 494 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, eTravel S.A. wstępuje, z dniem wpisania połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki Fly Away Travel Sp. z o.o. wynikające z zawartych umów z Klientami i Kontrahentami.

W związku z powyższym prosimy, aby za wszystkie usługi zrealizowane od dnia 1 kwietnia 2018 r. na naszą rzecz - faktury oraz inne dokumenty księgowe – były wystawiane na:

eTravel S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
NIP: 521-36-14-786

Równocześnie informujemy, że usługi zrealizowane do 30 marca 2018 r. będą zafakturowane przez Fly Away Travel Sp. z o.o. Natomiast wszystkie usługi zrealizowane od dnia 1 kwietnia 2018 r. będą już fakturowane przez eTravel S.A. Płatności za usługi proszę dokonywać na rachunki eTravel S.A. wskazane na fakturach.

Z powodów regulacyjnych, dodatkowo prosimy, aby za usługi zrealizowane na rzecz Fly Away Travel do końca marca 2018 r., dostawcy wystawili faktury na Fly Away Travel Sp. z o.o. z datą 30 marca 2018 r.

Pismo połączeniowe